ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงินประจำปี
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวประกาศเทศบาล

 กองทุน สปสช. จักอบรมโครงการคักแยกขยะ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 24 มิถุนายน 2559 ตามกำหนดวันเวลา...

ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตำบลหนองแวงจะทำการออกพ่นหมอก
ควันฆ่ายุ่ง หยอดทรายอะเบท ในเขต
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


ในวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2559 เทศบาลจะออกให้บริหารฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลหนองแวง...


ในวันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่
9 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลหนอง
แวง จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่และ
จัดประชาคมหมู่บ้าน..

เพิ่มเติม
 

 

ประกวดราคาจ้าง 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการ 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

เพิ่มเติม
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
การชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน..


เพิ่มเติม
         

ข่าวกิจกรรมโครงการ

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    
       
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
เฉลิมพระเกียรติ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่
25-28 เมษายน พ.ศ.2559
       
ประชาหมู่บ้านและเทศบาลเคลื่อนที่
ประจำปี พ.ศ.2559
งานรถน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี2559
เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2559 เทศบาล
   
 
แข่งทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำปี2559
  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ
ภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
   
เพิ่มเติม
     

ลิงค์หน่วนงานอื่น

     
             
     
             
     
             
     


หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น