.0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13

   รายงานสรุปผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

           
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13