.0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


คู่มือสำหรับประชาชน             
       
             
       
             
       
             

 

สำนักปลัดเทศบาล (11 กระบวนงาน)
     
    การรับแจ้งการเกิด
    การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดอายุไม่เกิน 7 ปี
    การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดอายุ 7 ป ขึ้นไป
    การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
    การรับแจ้งการย้ายออก
    การรับแจ้งการย้ายเข้า
    การรับแจ้งการตาย
    การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก (ขอมีบัตร กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์)
    การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (ขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย)
    การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (ขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ)
    การขอเลขหมายประจำบ้าน
     
กองคลัง (7 กระบวงการ)
     
    การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    การชำระภาษีบำรุงท้องที่
    การชำระภาษีป้าย
    การกดทะเบียนพาณิชย์
    การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
    การให้เช่าอาคารพาณิชย์
    การให้เช่าล๊อคตลาด
     
กองช่าง (11 กระบวนการ)
     
    การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
    การขอเลขที่บ้าน
    การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
    การขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
    การขออนุญาตกองหินกองทราย
    การขออนุญาตโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดันแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
    การขออนุญาตต่อใบอนุญาต
    การขออนุญาตติดตั้งก่อสร้างป้าย
    การขออนุญาตเปลี่ยนใช้อาคาร
    การขอต่ออายุใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
    การขออนุญาตติดตั้งเครื่องเล่น
     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

    การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

    การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

   

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

    การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

    การขออนุญาตกระทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะ
     
กองสวัสดิการสังคม (3 กระบวนงาน)
     
    รับยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    รับยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
    รับยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
     
กองการศึกษา (4 กระบวนงาน)
     
    รับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
    รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1
    รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4