ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


  • ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5
 
     
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3
 
         
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ซอย 9 บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13
 
         
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 2
 
         
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9
 
         
  • โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าโรงเรียนบ้านปากช่อง หมู่ที่ 6
 
         
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัด 4-5-6 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4
 
         
  • โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตรกรรม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2