.0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ประกาดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล., ระบบระบายน้ำ รวม 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหงอนไก่  หมู่ที่ 3 
ประมูลจ้างเครื่องจักสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ทั้งหมด 11 โครงการ
ประมูลซื้อวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งหมด 11 โครงการ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด. ) จำนวน 4 แห่ง
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงยนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลหนองแวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสถานีอนามัยบ้านหนองหว้าและสถานีอนามัยบ้านหนองตาเยา จำนวน 3 รายการ
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาทรงงานศูนย์ศิลปาชีพ ต. หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรเสริมเหล็ก(โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก) สายป้อมตำรวจ-บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ไฟล์ PDF