Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน

 

ราคาน้ำมัน
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


หน้าแรก >แนะนำเทศบาล>ประวัติเทศบาล>>ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิประเทศ

     เทศบาลตำบลหนองแวง มีพื้นที่ประมาณ 216 ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับที่ราบและที่ลุ่มน้ำขัง เป็นดินร่วนปนทราย มีภูเขาตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา คือเทือกเขาบรรทัด มีพื้นที่เป็นป่าไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยาประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณบ้านไผทรวมพลประมาณ 10 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เคยเป็นป่า ปัจจุบันได้รับการจัดสรรเป็นที่ทำกินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์

ภูมิอากาศ

          ฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อุณหภูมิระหว่าง 27-37 องศาเซลเซียส

          ฤดูฝน มิถุนายน-กันยายน อุณหภูมิระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียส

          ฤดูหนาว ตุลาคม-มกราคม อุณหภูมิระหว่าง 16-34 องศาเซลเซียส

เส้นทางการคมนาคม

     ถนนสายหนองปรือ-หนองแวง เป็นถนนลาดยางผ่านบ้านปากช่อง บ้านหนองแวง บ้านหงอนไก่ บ้านหนองตาเยา เขาสู่ถนน สุริยะวิถี ระยะทาง 32 กิโลเมตร

     ถนนสายละหานทราย-สันตสุข เป็นถนนลาดยางจากตัวอำเภอละหานทรายเขาบ้านสันติสุข ผ่านเขื่อนลำจังหันถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนองบอน) ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร

     ถนนสายละหานทราย-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรฯ เป็นถนนลาดยางจากตัวอำเภอละหานทราย ผ่านเทศบาลตำบลตาจง บ้านหนองมดแดง ถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรฯ ระยะทาง 30 กิโลเมตร

     ถนนสายละหานทราย-สันลอชะงัน เป็นถนนลาดยางจากสามแยกโคกไม้แดงผ่านบ้านหนองหว้า เข้าสู่ถนนสุริยะวิถี ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร