Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมา
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ส่วนราชการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน

 

 


 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  


แผนแม่บทเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลหนองหนองแวง  พ.ศ.2558 - 2561 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวงระยะ 4 ปี  ซึ่งจะระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลยุทธ์  ตามแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลหนองแวง พ.ศ.2558 - 2561 เทศบาลตำบลหนองแวงได้ทำการรวบรวมสถานภาพ ปัจจุบันของระบบสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย  พ.ศ. 2557-2561 และปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลหนองแวง ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิด ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง ในหัวข้อการพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองแวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง เพื่อพัฒนาและบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์

 
  - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

 
  - แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บท    

 
  - การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ICT

 
  - ตัวชี้วัด