ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
       
       
  โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียด
ประชาคมหมู่บ้านและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียด
รดน้ำผู้สูงอายุ รายละเอียด
แข่งทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียด
ศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน รายละเอียด
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ รายละเอียด
อบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี รายละเอียด
โครงการมหกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD รายละเอียด
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และจำประชาคมหมู่บ้าน รายละเอียด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 รายละเอียด


  1   2   3        

 


mg { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }