Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน

 

ราคาน้ำมัน
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์

        เทศบาลตำบลหนองแวงได้จัดหน่วยฉีดวัคซีน “ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2559 จึงได้จัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน โดยการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์เลี้ยง และลดปริมาณจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ติดโรคหรือเป็นพาหะ จึงได้กำหนดวันออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจึงขอให้ประชาชนในเขตตำบลหนองแวงนำ สุนัข – แมว ของตนมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันและเวลาดังกล่าว

ตารางออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
วันที่  25 – 28 เมษายน 2559
เช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.  และบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.


ที่

วันที่

สถานที่

1

วันที่ 25 เมษายน 2559
ทีม 1
เช้า (บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1)
บ่าย (บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6)

ทีม 2
เช้า (บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7)
บ่าย (บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3)ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

2

วันที่ 26 เมษายน 2559
ทีม 1
เช้า (บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2)
บ่าย (บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4)

ทีม 2
เช้า (บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12)
บ่าย (บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13)
ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

3

วันที่ 27 เมษายน 2559
ทีม 1
เช้า (บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10)
บ่าย (บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9)

ทีม 2
เช้า (บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5)
บ่าย (บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8)

 


ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

4

วันที่ 28 เมษายน 2559
ทีม 1 และทีม 2
เช้า (บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11)

ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน


<< ย้อนกลับ