Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน

 

ราคาน้ำมัน
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์

        เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหนองแวง  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายที่เป็น พาหนะนำโรคไข้เลือดออก ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมตำบลหนองแวง จะทำการออกพ่นหมอกควันฆ่ายุ่ง หยอดทรายอะเบท ในเขตพื้นที่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ


กำหนดการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวง  จำนวน 13 หมู่บ้าน
ระหว่างวันที่  11 – 12 พฤษภาคม 2559
เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป (วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


วันที่

หมู่บ้าน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 59
เวลา 08.30 น.

1. โรงเรียนบ้านปากช่อง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่อง
3. โรงเรียนบ้านหนองแวง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
5. โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหงอนไก่
7. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า
9. โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเยา

  • นายสมบูรณ์  บุตรงาม
  • นายอภิเดช  ตอนรัมย์
  • นายโทน  จะคำรัมย์
  • นายอุดมศักดิ์  แป้งหอม
  • นางสาวจีราวรรณ  นามมูลตรี
  • นางสาววรัญญา  มาประจวบ

 

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 59
เวลา 08.30 น.

1. โรงเรียนบ้านบาระแนะ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท
3. โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รักแดน
5. โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแท่นทัพไทย
7. โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผไทรวมพล
9. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา<< ย้อนกลับ