.0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองแวง ได้จัดทำแผนงาน โครงการอบรมคัดแยกขยะ ในปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแวง และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดการดังนี้

7

ที่

วันที่ หมู่บ้าน สถานที่ หมายเหตุ
1 31 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
2 1 มิถุนายน 2559 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
3 3 มิถุนายน 2559 บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
4 8 มิถุนายน 2559 บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
5 10 มิถุนายน 2559 บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 อาคารอเนกประสงค์สถานีอนามัยหนองตาเยา  
6 14 มิถุนายน 2559 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 อาคารอเนกประสงค์สถานีอนามัยหนองหว้า  
7 15 มิถุนายน 2559 บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13 อาคารอเนกประสงค์สถานีอนามัยหนองหว้า
8 17 มิถุนายน 2559 บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 1 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
9 21 มิถุนายน 2559 บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
10 22 มิถุนายน 2559 บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
11 28 มิถุนายน 2559 บ้านแท่นไทพไทย หมู่ที่ 10 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน