วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่ตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ซอยนายบุญเหลือ ตอนรัมย์ บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสุริยะวิถี โดยเริ่มตั้งแต่เขตต่อ จังหวัดสระแก้ว ถึงจุดสกัดด่าน ตชด. (สุริยะวิถี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๖๐๐ มล. ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง