วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ซอยนายจวน สุครีพ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ซอยนายบาร์ ยอดยาดี บ้านหนงอตาเยา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ซอนนายมี สมเหรียญ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ซอยต้นตาล บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่มตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างประปา บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางวรัญญา ผะจงรัมย์ บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางหลง ทิศกระโทก บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง