วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาด หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๕๒๔๒ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนดัน บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)