เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านใหม่หนองหว้า


วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้ นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแวง

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน รพ.สต.อสม.

และเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแวง

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18