เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ [ 7 พ.ย. 2565 ]21
2 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]27
3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 27 ต.ค. 2565 ]15
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเทศบาลตำบลหนองแวง [ 25 ต.ค. 2565 ]22
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]37
6 มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 22 ส.ค. 2565 ]53
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 10 ส.ค. 2565 ]2051
8 ประชาสัมพันธ์การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]71
9 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ [ 12 ก.ค. 2565 ]44
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองแวง (พ.ศ.2566 - 2570) [ 8 ก.ค. 2565 ]44
11 กิจกรรมการจัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 24 มิ.ย. 2565 ]42
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ [ 9 มิ.ย. 2565 ]82
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 มิ.ย. 2565 ]67
14 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]71
15 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองแวง(โตไปไม่โกง) [ 27 พ.ค. 2565 ]43
16 แจ้งกำหนดการออกพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือกออกประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]81
17 รายงานผลการประเมินมาตรานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 9 พ.ค. 2565 ]64
18 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 9 พ.ค. 2565 ]68
19 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองแวง [ 3 พ.ค. 2565 ]41
20 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2565 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5