เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 22 ส.ค. 2565 ]5
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 10 ส.ค. 2565 ]1
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองแวง (พ.ศ.2566 - 2570) [ 8 ก.ค. 2565 ]0
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ [ 9 มิ.ย. 2565 ]33
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 มิ.ย. 2565 ]22
6 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]27
7 แจ้งกำหนดการออกพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือกออกประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]33
8 รายงานผลการประเมินมาตรานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 9 พ.ค. 2565 ]21
9 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 9 พ.ค. 2565 ]21
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองวแวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]51
11 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ [ 16 มี.ค. 2565 ]4
12 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ [ 15 มี.ค. 2565 ]52
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2565-รอบ-6-เดือน [ 15 มี.ค. 2565 ]48
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา [ 7 มี.ค. 2565 ]42
15 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดกา [ 1 มี.ค. 2565 ]42
16 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการเก็บข้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]43
17 การดำเนินการกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำป [ 28 ก.พ. 2565 ]41
18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ผู้มีสิทธ1-1 [ 14 ก.พ. 2565 ]47
19 มาตรการการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ [ 14 ก.พ. 2565 ]4
20 มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแวงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ [ 26 ม.ค. 2565 ]4
 
หน้า 1|2|3|4