เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2566 ]20
2 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2566 ]5
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 ก.พ. 2566 ]26
4 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.พ. 2566 ]17
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]31
6 ขอความอนุเคราะห์บคลากรในหน่วยงาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internai Integrit and Transparency Assessment : IIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]10
7 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]8
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]2
9 การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ [ 7 พ.ย. 2565 ]30
10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 1 พ.ย. 2565 ]3
11 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]41
12 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 27 ต.ค. 2565 ]27
13 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) [ 26 ต.ค. 2565 ]1
14 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเทศบาลตำบลหนองแวง [ 25 ต.ค. 2565 ]33
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]51
16 มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 22 ส.ค. 2565 ]62
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 10 ส.ค. 2565 ]2065
18 ประชาสัมพันธ์การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]86
19 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ [ 12 ก.ค. 2565 ]59
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองแวง (พ.ศ.2566 - 2570) [ 8 ก.ค. 2565 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5