เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


เสร็จสิ้นภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านแท่นทัพไทย


วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ตามที่เทศบาลตำบลหนองแวง ร่วมกับ ปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของบ้านแท่นทัพไทยหมู่ที่ 10 ซึ่งมีปริมาณน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้านใช้ได้เพียงพอแค่ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ราษฎรจะได้รับผลกระทบ จำนวน 293 ครัวเรือน 1,083 คน จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากห้วยดินทราย ไปสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10 ระยะทาง 800 เมตร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งการให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 14 นิ้ว 2 เครื่อง ของ ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา เพื่อสูบน้ำเติมแหล่งน้ำผลิตประปา อีก 30,000 ลบ.ม. โดยเริ่มดำเนินการสูบตั้งแต่วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2567 นั้น บัดนี้ภารกิจการสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาบ้านแท่นทัพไทย เสร็จสิ้นแล้ว นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ เกตุชิต ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยพนักงานกองช่าง ได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำนำส่งไปที่จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 9 ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน และทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้ภารกิจแก้ไขปัญหาให้พี่น้องบ้านแท่นทัพไทยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

2024-07-16
2024-07-16
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29