เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟให้แก่ครูเเละนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มหนองแวง ที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี


วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงมอบหมายให้จ่าเอกตระกูล เอี่ยมศิริหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟตามคำขอความอนุเคราะห์ให้ความรู้ในวิชาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ครูเเละนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มหนองแวงที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยาโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมหัวข้อการป้องกันและระงับอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้นการใช้ถังเคมีดับเพลิง การอพยพหนีไฟโดยทีมวิทยากรและพนักงานดับเพลิงของเทศบาลตำบลหนองแวง พร้อมสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี เลือกใช้ ความปลอดภัยจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย

2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-17
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13