เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาด และซ่อมบำรุง ระบบประปาหมู่บ้านหงอนไก่


ตามมติที่ประชุมประชาคของพี่น้องบ้านหงอนไก่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลหนองแวงเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบน้ำประปาของบ้านหงอนไก่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำนั้น

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 นายสมหวัง ตอนรัมย์นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงพร้อมด้วยผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย,พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและพี่น้องบ้านหงอนไก่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด และซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน

2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-17
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13