เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2566


นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566 หลักการและเหตุผลในการจัดโครงการเพื่อเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นในเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการจัดให้บริการสาธารณะ ดังนั้นเพื่อให้การบริการด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด และ เพื่อให้ประชาชนทุกคนให้รับการบริการจากรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เทศบาลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในท้องถิ่น

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการชำระภาษีนอกพื้นที่และบริการอื่นๆ จากหน่วยงานรัฐ

3.เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ

4.เพื่อรวมรวมข้อมูลปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแวง

5. เพื่อให้เทศบาลออกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนได้ทุกชุมชน และนำปัญหาของประชาชนมา เพื่อแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อประชาชนในการบริการ ต่อไปอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย

1.ออกให้บริการและอำนวยความสะดวกนอกสถานที่ปีงบประมาณ 2566 โดยเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมออกบริการ

2. ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหนองแวงให้บริการดังนี้

    2.1 สำนักปลัดเทศบาล  บริการตัดผมชาย  ให้ความรู้เรื่องสาธารณภัย (การใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน)

   2.2 กองคลัง บริการงานภาษี ให้ความรู้เรื่องภาษี

   2.3 กองการศึกษา บริการงานแนะแนวให้ลูกหลานเรียนต่อส่งเสริมวิชาการด้านการประกอบอาชีพ

  2.4 กองช่าง บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน

  2.5 กองสวัสดิการ บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

  2.6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการให้ความรู้การทำบ่อขยะเปียก การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  

ระยะเวลาดำเนินการ 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม  2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนให้ความสำคัญและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

2. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการชำระภาษีต่างๆ

3. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที

4. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  

สถานที่ให้บริการ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

 

2024-05-07
2024-05-05
2024-05-05
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01