เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม/ทบทวน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับชุมชน/หมู่บ้าน และระดับตำบล


วันที่ 20-30 มีนาคม พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลหนองแวง นำโดยนายสมหวัง  ตอนรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ

วันที่ 20-30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองแวง นำโดยนายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม/ทบทวน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับชุมชน/หมู่บ้าน และระดับตำบล โดยมีหลัการและเหตุผลดังนี้ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของประชาชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  2. เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการพัฒนาและนำข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
  3. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใสและตรวจสอบได้
  4. . เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวง จำนวน 13 หมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาคมหมุ่บ้าน ประชาคมตำบล และองค์กรต่างๆ (กรรมการชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนา ชุมชน อาสาสมัครประชาสังเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนมีนาคม – กันยายน 2566

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแวง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เทศบาบตำบลหนองแวง สามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการบริหารงานและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการ สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานของท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
  3. การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  4. เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18