เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางสาวนุตยา  บำรุงกุล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบล

รอรูป
(ว่าง)
นายจิรพัฒน์  หงษ์ทอง
จ่าเอกตระกูล  เอี่ยมศิริ
นางอำพร  จันทร์ประโคน
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(ว่าง)
(ว่าง)
นางสาวอินทร์ทิวา  จันทกุล
นางสาวปรภัค  เขจรนารถ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวปริม  ศรประสิทธิ์
นายพิเชษฐ์  สมในใจ
นางสุวิมล  ตะเกิงสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญนางตวง  ประสงค์ดี
นายวริยะ  หวานเสนาะ
นายอัศวิน    คันธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


นางพัชรนันท์ พัฒนพงศ์ชาตรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายเล็ก    โหมกพิมาย
นายอภิเดช    ตอนรัมย์
นายสถิตย์     ศรีจันทร์
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ พนักงานดับเพลิงนายสุนทร    สมศรี นายวิชัย    ชูชี นางสาวลัดดาวรรณ  ยอดเยี่ยมแกร
พนักงานดับเพลิง คนงาน คนงานนายวรวรรณ  โคตรพัฒน์    นายนเรศ    ศรีวงษา นายพงษ์ศิริ ว่องไว
คนงาน คนงาน คนงานนางสาววีระยา ยืนยง นางบัน  ยืนยาว นายยศปกรณ์  คัดกลาง
คนงาน คนงาน คนงานนางสาวจันทรา  ยอดนางรอง
นายเสกชัย  เรียบรัมย์
นางสว่าง  ยอดนางรอง
คนงาน คนสวน
ภารโรง


นายศรนรินทร์  วงษ์หารี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign