เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางวนิตา  แวววงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(ว่าง)
นางอำพร  จันทร์ประโคน จ่าเอกตระกูล  เอี่ยมศิริ (ว่าง)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
นางสาวปรภัค  เขจรนารถ นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ นางสาวอินทร์ทิวา  จันทกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ว่าง) นายพิเชษฐ์  สมในใจ
นางสุวิมล  ตะเกิงสุข
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางตวง  ประสงค์ดี
นายวริยะ  หวานเสนาะ
นายอัศวิน    คันธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงานนายวรวรรณ  โคตรพัฒน์
นางพัชรนันท์ พัฒนพงศ์ชาตรี นางสาวลัดดาวรรณ  ยอดเยี่ยมแกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุนทร  สมศร
นายวิชัย  ชูชี
นายสถิตย์   ศรีจันทร์
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
คนสวน (ทักษะ)
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)


นายณรงค์ฤทธิ์  เขจรดวง
นายศรนรินทร์  วงษ์หารี
นายพงษ์ศิริ ว่องไว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)นางสาววีระยา ยืนยง นายเสกชัย  เรียบรัมย์
นายยศปกรณ์  คัดกลาง
คนงาน คนสวน (ทั่วไป)
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

นางสาวจันทรา  ยอดนางรอง
นางบัน  ยืนยาว
นายจรัส  แจ่มใส
คนงาน
คนงาน
พนักงานดับเพลิง  (ทั่วไป)

นายอิศราชัย  อันทะโส
นายธีระชัย  เนตรลัย
นายสมหมาย  ต่างกลาง
คนงาน
คนงาน
พนักงานดับเพลิง  (ทั่วไป)

นายธีระภัทร์  เขจรดวง

คนงาน 
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign