เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางวนิตา  แวววงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวนิตา  แวววงศ์ 
นางอำพร  จันทร์ประโคน จ่าเอกตระกูล  เอี่ยมศิริ นางวนิตา  แวววงศ์
รักษาราชการแทน
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
นางสาวปรภัค  เขจรนารถ นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ นางสาวอินทร์ทิวา  จันทกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ว่าง) นายพิเชษฐ์  สมในใจ
นางสุวิมล  ตะเกิงสุข
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางตวง  ประสงค์ดี
นายวริยะ  หวานเสนาะ
นายอัศวิน    คันธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงานนายวรวรรณ  โคตรพัฒน์
นางพัชรนันท์ พัฒนพงศ์ชาตรี นางสาวลัดดาวรรณ  ยอดเยี่ยมแกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายเล็ก    โหมกพิมาย
นายอภิเดช    ตอนรัมย์
นายสถิตย์     ศรีจันทร์
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ พนักงานดับเพลิง
นายสุนทร    สมศรี
นายวิชัย  ชูชี
พนักงานดับเพลิง
คนสวนนายศรนรินทร์  วงษ์หารี
นางบัน   ยืนยาว
นายพงษ์ศิริ ว่องไว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
คนงาน
คนงานนางสาววีระยา ยืนยง นายเสกชัย  เรียบรัมย์
นายยศปกรณ์  คัดกลาง
คนงาน คนสวน
คนงาน
นางสาวจันทรา  ยอดนางรอง
นางสว่าง  ยอดนางรอง
คนงาน
ภารโรง