เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองคลัง

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง


ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนงค์คราญ พวงกระถิน
 (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 (ว่าง)  (ว่าง)  (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นางสาวพัชญา  บุตรหึง นายชวนชัย  ชินวงศ์ นายฐานิศร์ สุขรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน   นางสาวดวงใจ  สะอิ้งรัมย์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวสุกันยา  พันธ์ศรี

นายวัชรินทร์กร  อาจลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุภาวดี  คำชมภู

นางสาวกรรภิรมย์  คลี่สุข
คนงาน คนงาน


    
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign