เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองคลัง


นางนงค์คราญ พวงกระถิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง


ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนงค์คราญ พวงกระถิน
 (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 (ว่าง)  (ว่าง)  (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นางสาวพัชญา  บุตรหึง นายชวนชัย  ชินวงศ์ นายฐานิศร์ สุขรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน   
 นางสาวสุกันยา  พันธ์ศรี นางสาวดวงใจ  สะอิ้งรัมย์ นายวัชรินทร์กร  อาจลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวยุภาวดี  คำชมภู
นางสาวกรรภิรมย์  คลี่สุข
คนงาน
คนงาน