เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาววิลาวัลย์  ภูยอดนิล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงค์คราญ  พวงกระถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวบังอร  อโนศรี นายฐานิศร์ สุขรัตน์  นางสาวพัชญา  บุตรหึง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
นางสาวดวงใจ  สะอิ้งรัมย์
นายชวนชัย  ชินวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวัชรินทร์กร  อาจลุน
 นางสาวสุกันยา  พันธ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

นางสาวยุภาวดี  คำชมภู

นางสาวกรรภิรมย์  คลี่สุข
คนงาน

คนงาน