เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาววิลาวัลย์  ภูยอดนิล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงค์คราญ  พวงกระถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวบังอร  อโนศรี นายฐานิศร์ สุขรัตน์  นางสาวพัชญา  บุตรหึง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
นางสาวดวงใจ  สะอิ้งรัมย์
นายชวนชัย  ชินวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวัชรินทร์กร  อาจลุน
 นางสาวสุกันยา  พันธ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
รอรูป
นางสาวยุภาวดี  คำชมภู

นางสาวกรรภิรมย์  คลี่สุข
คนงาน

คนงาน 
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign