เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองช่าง

นายเทิดเกียรติ  เกตุชิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพีระการณ์  ทะลีสี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายภูชิต  ชินโคตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายนิพนธ์  วรรณโกษิตย์
นายศิรพัฒน์  โพธมาตร นายนรินทร์  ศรีวงษา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธานางสาวอารีรัตน์  พลทองมาก
นางสาวสมหญิง  เขจรดวง นายวุฒินันท์  พันมีศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน คนงาน
นางสาวสุวิทย์  สรสิทธิ์

นายศรีปัญญา  ว่องไว
คนงาน
คนงาน 
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign