เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองช่าง

นายเทอดเกียรติ  เกตุชิต
ผู้อำนวยการกองช่าง


ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ฝ่ายการโยธา

(ว่าง)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ว่าง)
นายพีระการณ์  ทะลีสี
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

(ว่าง)
นายนรินทร์  ศรีวงษา
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายนิพนธ์  วรรณโกษิตย์

นายศิรพัฒน์  โพธมาตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวอารีรัตน์  พลทองมาก


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมหญิง  เขจรดวง


คนงาน
นางสาวสุวิทย์  สรสิทธิ์


คนงาน


(ว่าง)


คนงาน
นายวุฒินันท์  พันมีศรี


คนงาน