เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
        เทศบาลตำบลหนองแวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวอำเภอละหานทรายประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 216 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

          ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย

          ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา

          ทิศตะวนออก มีอาณาเขตติดกับเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด

          ทิศตะวนตก มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย

ภูมิประเทศ
          มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับที่ราบและที่ลุ่มน้ำขัง เป็นดินร่วนปนทราย มีภูเขาตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา คือเทือกเขาบรรทัด มีพื้นที่เป็นป่าไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยาประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณบ้านไผทรวมพลประมาณ 10 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เคยเป็นป่า ปัจจุบันได้รับการจัดสรรเป็นที่ทำกินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแวงมี 13 ชุมชน

          ได้แก่ ชุมชนย่อยบ้านปากช่อง หมู่ที่ 1, ชุมชนย่อยบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2, ชุมชนย่อยบ้านหนองไก่ หมู่ที่ 3, ชุมชนย่อยบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4, ชุมชนย่อยบ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5, ชุมชนย่อยบ้านปากช่อง หมู่ที่ 6, ชุมชนย่อยบ้านปากชอง หมู่ที่ 7, ชุมชนย่อยบ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8, ชุมชนย่อยบ้านราษฎรรักแดน หมู่ที่ 9, ชุมชนย่อย บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10, ชุมชนย่อยบ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11, ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12, ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13

เทศบาลตำบลหนองแวงมีประชากรทั้งสิ้น 15,719 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553)

ภูมิอากาศ

          ฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อุณหภูมิระหว่าง 27-37 องศาเซลเซียส

          ฤดูฝน มิถุนายน-กันยายน อุณหภูมิระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียส

          ฤดูหนาว ตุลาคม-มกราคม อุณหภูมิระหว่าง 16-34 องศาเซลเซียสเส้นทางการคมนาคม

     ถนนสายหนองปรือ-หนองแวง เป็นถนนลาดยางผ่านบ้านปากช่อง บ้านหนองแวง บ้านหงอนไก่ บ้านหนองตาเยา เขาสู่ถนน สุริยะวิถี ระยะทาง 32 กิโลเมตร

     ถนนสายละหานทราย-สันตสุข เป็นถนนลาดยางจากตัวอำเภอละหานทรายเขาบ้านสันติสุข ผ่านเขื่อนลำจังหันถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนองบอน) ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร

     ถนนสายละหานทราย-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรฯ เป็นถนนลาดยางจากตัวอำเภอละหานทราย ผ่านเทศบาลตำบลตาจง บ้านหนองมดแดง ถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรฯ ระยะทาง 30 กิโลเมตร

     ถนนสายละหานทราย-สันลอชะงัน เป็นถนนลาดยางจากสามแยกโคกไม้แดงผ่านบ้านหนองหว้า เข้าสู่ถนนสุริยะวิถี ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร