เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนุตยา  บำรุงกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
โทร.-044 110 265
       -088 583 9093

                                                                                หน่วยตรวจสอบภายใน

                                                                                
                                                                               -ว่าง-
                                                                                  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
                                                                                  โทร.-044 110 265


นางสาวนุตยา  บำรุงกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
โทร.-044 110 265
       -088 583 9093

   


นางวนิตา  แวววงศ์
นางนงค์คราญ พวงกระถิ่น
นายเทอดเกียรติ  เกตุชิต
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.-044 110 265
       -098 168 7546
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.-044 110 265
       -061 519 5855
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.-044 110 265
       -091 745 3916นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
นางสาวมาลี  แซมสำราญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมานพ  เข็มเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     และสิ่งแวดล้อม
โทร.-044 110 265
       -089 949 2517
     
โทร.-044 110 265
       -089 865 0359
โทร.-044 110 265
       -080 157 1056