เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวนุตยา  บำรุงกุล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(รอรูป)
นายจิรพัฒน์  หงษ์ทอง
นางสาววิลาวัลย์  ภูยอดนิล
นายเทิดเกียรติ  เกตุชิต
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่างนายตุลารัฐ    วงศ์อำมาตย์
นางสาวมาลี  แซมสำราญ
นายมานพ  เข็มเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม


จ่าเอกตระกูล  เอี่ยมศิริ

นางนงค์คราญ  พวงกระถิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign