เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมาลี  แซมสำราญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวปัทมาภรณ์  ปานชาติ

นางสาววรรณภา  เดชดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางวิภาวรรณ  สิทธินอก

นางวรรณภา  เข็มเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางณัทธมน ระยาย่อย   
นางสาวกนิษฐา  ประนางรอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ครูนางสาวสุพัตรา  มะลิลา
นางสุพรรณ์  แสงแก้ว
นางวรรณภา  คันธเนตร
ครู ครู ครูนางจุฑารัตน์  พลศรีพิมพ์
นางสาวกนิตฐา  บุญทาทอง
นางเพ็ญนภา  กว้างพิมาย
ครู ครู ครูนางสาวจิณณปภา  สิงห์ชาดา
นางพรรณณิภา  สารัมย์
นางพรสวรรค์  สุกเสกสัน
ครู ครู ครูนางนิติยา   เคนคำพา นางศุภะรัตน์  ผลบุญ
นางจันทร์ทิตย์  ราศา
ครู ครู ครูนางสมรคำ  จันทราช นางณัฐการต์  โกยชัย นางบัวเงิน  คงสอดทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางจำนงค์  ฤทธิ์ระสาย นางสาวกัลยา  ยอดนางรอง
นางอำนวย  พาเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวดวงพร  ณรงค์ชัย
นางสาวสุรปาณี  จันขอนแก่น
นางพรพรรณ สุกเสกสัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวพัชรี  เขจรสัน
นายวิชาญ  เรืองรัมย์
นายมงคล  แหลมฉลาด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ภารโรง
คนงาน