เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมาลี  แซมสำราญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


ฝ่ายบริหารการศึกษา

(ว่าง)

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา

นางสาวปัทมาภรณ์  ปานชาติ
นางสาววรรณภา  เดชดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางวิภาวรรณ  สิทธินอก
นางวรรณภา  เข็มเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางณัทธมน ระยาย่อย    (ว่าง) นางสาวกนิษฐา  ประนางรอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ครู

ศพด.วัดบ้านปากช่อง


ศพด.บ้านหนองแวง

ศพด.หงอนไก่
นางจุฑารัตน์ พลศรีพิมพ์ (ว่าง) (ว่าง)
หัวหน้า ศพด.
หัวหน้า ศพด. หัวหน้า ศพด.
(ว่าง)
นางสาวกนิตฐา  บุญทาทอง
นางพรสวรรค์  สุกเสกสัน
ครู
ครู ครู
นางณัฐการต์  โกยชัย นางอำนวย  พาเจริญ
นางสาวกนิษฐา ประนางรอง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ครู

นางสาวพัชรี  เขจรสัน

นางสาวสุรปาณี  จันขอนแก่น
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


ศพด.บ้านหนองหว้า

ศพด.บ้านหนองตาเยา

ศพด.บ้นศรีทายาท
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
หัวหน้า ศพด. หัวหน้า ศพด. หัวหน้า ศพด.
นางเพ็ญนภา  กว้างพิมาย นางสาวจิณณปภา  สิงห์ชาดา นางนิติยา   เคนคำพา
ครู ครู ครู
นางจันทร์ทิตย์  ราศา นางสาวสุพัตรา  มะลิลา นางจำนงค์  ฤทธิ์ระสาย
ครู ครู ผู้ดูแลเด็ก

นางดวงพร ณรงค์ชัย
นางสาวกัลยา  ยอดนางรอง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านราษฎร์รักแดน

ศพด.บ้านแท่นทัพไทย ศพด.บ้านผไทรวมพล
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
หัวหน้า ศพด. หัวหน้า ศพด. หัวหน้า ศพด.
นางพรรณณิภา  สารัมย์ นางศุภะรัตน์  ผลบุญ นางวรรณภา  คันธเนตร
ครู ครู ครู
นางสมรคำ  จันทราช นางบัวเงิน  คงสอดทรัพย์ นางพรพรรณ สุกเสกสัน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

นายวิชาญ  เรืองรัมย์
นายมงคล  แหลมฉลาด
ภารโรง
คนงาน