เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายมานพ  เข็มเมือง
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม


จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร

นางสาวหนึ่งนุช  คำแพงศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวทิพวรรณ  แจ่มใส

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรุโณทัย  ขวัญปาก

คนงาน 
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign