เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายมานพ  เข็มเมือง
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม


จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร

นางสาวหนึ่งนุช  คำแพงศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวทิพวรรณ  แจ่มใส

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรุโณทัย  ขวัญปาก

คนงาน