เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายมานพ  เข็มเมือง
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


ฝ่ายพัฒนาชุมชน

(ว่าง)

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร

นางสาวหนึ่งนุช  คำแพงศรี
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสมปอง  ชินโคตร

นางสาวทิพวรรณ  แจ่มใส
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรุโณทัย  ขวัญปาก
(ว่าง)
คนงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน