เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายตุลารัฐ    วงศ์อำมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวารี  มั่นใจ
นางสาวพิมพา เคนคำภา
นายเมธี   เหมือนมาตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานนางสาวทับทิม  เกตุเพชร นางสาวอุไรพร  สุทธิโส   
นางสาวเกษมสุข  ชัญถาวร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
นางสาวธญากร  พลชำนาญ

จ่าอากาศเอกเอกชัย  ทิพอาราม
เจ้าพนักงานสาธารณสุชำนาญงาน   

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   


นางสาวพรทิพย์ แสนโคต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวสุภาพร  โพธมาตร
นางสาวมยุรี  เลไธสง
นางสาววรัญญา  มาประจวบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน คนงาน(ว่าง)
นายสมบูรณ์  บุตรงาม
(ว่าง)
นางสาวดาวเรือง  ธัญญศิรินนท์
คนงาน คนงาน คนงาน
นางสาววจี  สังวัทยาย

นางสาวอนัญญา  อุ่นสิม
คนงาน
คนงานนายสุรศักดิ์      โกยชัย นายเอือม  กนนางรอง นายณรงค์ฤทธิ์  เขจรดวง
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก