เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายตุลารัฐ    วงศ์อำมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
จ่าอากาศเอก เอกชัย ทิพอาราม
นางธญากร  พลชำนาญ
นางสาวพิมพา  เคนคำภา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข
(ว่าง)
นายสมบูรณ์  บุตรงาม
นายเมธี   เหมือนมาตย์ (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คนงาน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวพรทิพย์  แสนโคต
นายณรงค์ฤทธิ์  เขจรดวง
นางสาวเกษมสุข ชัญถาวร
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดหนัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    คนงาน

นางสาวสุภาพร  โพธมาตร
นายเอือม  กนนางรอง
นางสาวอุไรพร  สุทธิโส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานประจำรถขยะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนางวารี  มั่นใจ

นางสาวทับทิม เกตุเพชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


(ว่าง)


พนักงานขับรถยนต์

นางสาววจี  สังวัทยาย นางสาวอนัญญา  อุ่นสิม นางดาวเรือง ธัญญศิรินนท์
นางสาววรัญญา  มาประจวบ
คนงาน คนงาน คนงาน คนงาน

นายสุรศักดิ์      โกยชัย


คนงานประจำรถขยะ