เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บท

แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บท

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามที่กำหนด จึงควรกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามสภาพความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น
ระดับความพร้อมของเทศบาลตามแผนการพัฒนา
เนื่องจากความแตกต่างในด้านความพร้อมและสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ แบ่งความพร้อมของเทศบาลออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลางและระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และสภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน คุณลักษณะความพร้อมของเทศบาลใน 4 ระดับ ลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในแผนนี้เป็นแบบต่อยอด นั่นคือเทศบาลพัฒนาตามแผนระดับใดระดับหนึ่งแล้ว เมื่อมีความพร้อมสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับถัดไป และระดับสูงในที่สุด เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลในแต่ละระดับความพร้อม
แนวทางการจัดระดับความพร้อมของท้องถิ่น
สำหรับการพัฒนาตามแผนแม่บทนี้ กำหนดรับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 4 ระดับ คือระดับเตรียมพร้อม ระดับเริ่มต้น ระดับกลางและระดับสูง สำหรับคุณสมบัติที่แสดงถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปัจจัยด้านบุคลากรงบประมาณ และโครงสร้างพื้นฐาน คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับความพร้อมแสดงได้ดังนี้


เป้าหมายของการพัฒนา ICT ในแต่ละระดับ
เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเตรียมพร้อมก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานส่วนบุคคลและสามารถเชื่อมโยงกับส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต เป้าหมายสำหรับระยะเริ่มต้นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ ในระดับปานกลางมีเป้าหมายพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายภายในและมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้านฐานข้อมูลในระดับสูงจะมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการเมล์เพิ่มขึ้น