เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ICT

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ICT

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นการดำเนินการ เพื่อให้การนำเทคโนโลยีและการสื่อสารเกิดความคุ้มค่าและได้นำประโยชน์สูงสุด ส่วนการประเมินผลที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้นั้นเป็นส่วนช่วยในการวางแผนปรับปรุงเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
องค์กรต่างๆ จึงได้มีการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นวิธีปฏิบัติที่องค์กรจำนวนมากนำมาใช้และได้ผลเป็นอย่างดีเพราะบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบร่วมกัน
ดังนั้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลหนองที่ต้องการให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้มีการกำหนดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
การบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการและการวัดประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวงว่าประสบผลสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวง รับผิดชอบในการบริหารแผนในภาพรวม โดยให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ของแต่ละสำนัก/กอง ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้าน ICT ของแต่ละสำนักงาน โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวง
กำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง ดังผังภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนฯ และการบริหารจัดการแผนฯ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการทั้งสองสภา ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เสนอแนะแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวง ให้คำปรึกษาแนะนำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่นภายนอก ตลอดจนกำกับงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแวง พร้อมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและการวางแผนระบบงานในอนาคต

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมีหน้าที่กำกับดูแลด้าน ICT ได้แก่
1. นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
2. ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นหัวหน้าส่วนราชการของแต่ละสำนัก/กอง ในหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองแวง ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT และการนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบล หนองแวง ไปสู่การปฏิบัติ ประสานงานร่วมมือดำเนินการการด้าน ICT ของเทศบาลตำบลหนองแวง ตลอดจนร่วมมือด้านการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้าน ICT ของเทศบาลตำบลหนองหัวแวง
การติดตามประเมินผล
การติดตามผลในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ICT ของเทศบาลตำบลหนองแวง สามารถประเมินและติดตามจากการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์จาก ส่วนย่อยคือการติดตามและประเมินผลจากตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ของเทศบาลตำบลหนองแวง