เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ของเทศบาลตำบลหนองหัวแวงในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา กำหนดได้ดังนี้