เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
แผนแม่บทเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลหนองหนองแวง พ.ศ.2562 - 2566 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองแวงระยะ 4 ปี ซึ่งจะระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลหนองแวง พ.ศ.2562 - 2566 เทศบาลตำบลหนองแวงได้ทำการรวบรวมสถานภาพ ปัจจุบันของระบบสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 และปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2562-2565) เทศบาลตำบลหนองแวง ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิด ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง ในหัวข้อการพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองแวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง เพื่อพัฒนาและบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป