เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ภายใน ๕ ปี ตำบลหนองแวงจะเป็นชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปการทั่วถึง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม“

พันธกิจ (MISSION)

– พัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับผังรวม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

– อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

– เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

– พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียน

ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

– พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

 
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign