เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน [ 21 พ.ย. 2566 ]1
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลหนองแวง [ 13 ม.ค. 2566 ]37
3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [ 22 เม.ย. 2565 ]124
4 รัฐธรรมนูญ [ 22 เม.ย. 2565 ]95
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 เม.ย. 2565 ]108
6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [ 12 เม.ย. 2565 ]103
7 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552 [ 12 เม.ย. 2565 ]101
8 พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 12 เม.ย. 2565 ]100
9 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 12 เม.ย. 2565 ]102
10 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 12 เม.ย. 2565 ]96
11 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2565 ]94
12 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 เม.ย. 2565 ]101
13 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 [ 12 เม.ย. 2565 ]91
14 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 12 เม.ย. 2565 ]100
15 พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 [ 12 เม.ย. 2565 ]111
16 พระราชบัญบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ 2497 [ 12 เม.ย. 2565 ]101
17 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 [ 12 เม.ย. 2565 ]91
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 12 เม.ย. 2565 ]103
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 12 เม.ย. 2565 ]101
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) [ 12 เม.ย. 2565 ]94
 
หน้า 1|2