เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 
ภาพยนตร์เต็มเรื่อง "THE MAGIC SEEDS มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ"
 
พิธีมอบแผ่นธรรมนาวาวัง
 
โครงการอบรมนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
 
ถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง"
 
หน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล
 
เกิดเป็นนายก
 
วันพระราชทานธงชาติไทย กันยายน 2566
 
ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแวง
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 18 กันยายน 2566
 
ประกาศสงครามกับยุงลาย
 
เด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ ประจำปี 2566
 
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และตลาดในเขตพื้นที่ ประจำปี 2566
 
การแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์ ประจำปี 2566
 
กิจกรรมคัดแยกขยะ
 
เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านศรีทายาท
 
เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านราษฎ์รักแดน
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี 2566
 
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนประจำปีงบประมาณ 2566
 
ขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
 
กิจกรรมสร้างความตะหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
 
เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเสนาสนะ ศาสนสถาน ณ วัดบ้านหนองตาเยา
 
นักผจญเพลิง อาสาป้องกันภัยพิบัติ เทศบาลตําบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
พัฒนาสื่อออนไลน์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่กิจกรรมโครงการรูปแบบสื่อดิจิทัล
 
หมู่บ้านท่องเที่ยวแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา บาระแนะ 4 บ้านผไทรวมพล อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
ซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัยและอพยพผู้ประสบภัยของ เทศบาล อบต. ทุกตำบล ในเขต อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 
บริการถึงหน้าบ้าน..มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่กักตัว กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
 
พัฒนาช่องตากิ่ว เตรียมเปิดเส้นทางเดินทางช่วง เทศกาลสงกรานต์
 
บ้านฉันชายแดนบุรีรัมย์ บาระแนะ 3 บ้านแท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN