เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]94
2 รางานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]109
3 รางานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 30 มี.ค. 2565 ]110
4 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 18 ม.ค. 2565 ]102
5 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลหนองแวง [ 17 ม.ค. 2565 ]102
6 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 17 ม.ค. 2565 ]96
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]112
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการศูนย์ และคณะทำงานศูนย์จัดตั้งเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 5 ม.ค. 2565 ]121
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง จัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 5 ม.ค. 2565 ]115
10 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 5 ม.ค. 2565 ]103
11 กฎหมาย เมืองพัทยา [ 1 ธ.ค. 2564 ]18
12 กฎหมายการกระจายอำนาจ [ 1 ธ.ค. 2564 ]16
13 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]17
14 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) [ 1 ธ.ค. 2564 ]21
15 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]17
16 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 [ 1 ธ.ค. 2564 ]17
17 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 20 ต.ค. 2564 ]107
18 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 20 ต.ค. 2564 ]99
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2564 ]102
20 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]14
 
หน้า 1|2